Algemene voorwaarden van de webwinkel van ChroniKa

Opgesteld door ChroniKa.


Algemeen

ChroniKa is opgericht door Edith Kruijt, gevestigd te Hoogeveen en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62962930.

De webwinkel van ChroniKa richt zich op ontwikkelingsgericht spelmateriaal voor particulieren en professionals.

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de webwinkel van ChroniKa zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.


Aanbiedingen / overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van de webwinkel van ChroniKa zijn vrijblijvend en behoudt zich uitdrukkelijk het webwinkel van ChroniKa recht voor om de prijzen te wijzigen.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door de webwinkel van ChroniKa de webwinkel van ChroniKa is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de webwinkel van ChroniKa dit aan u mee binnen tien (10) Werkdagen na ontvangst van de bestelling. Denk hierbij aan bijvoorbeeld eerdere wanbetalingen.

Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro`s, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.

3.2 Betaling kan geschieden via betalen bij afhalen of per vooruitbetaling. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro / respectievelijk bankrekening van de webwinkel van ChroniKa

3.3 Bij vooruitbetaling via bank of giro-overschrijving geldt dat de betaling binnen uiterlijk veertien ( 14 ) dagen na orderdatum (vooruitbetaling) op de rekening van de webwinkel van ChroniKa moet staan, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.4 Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door de webwinkel van ChroniKa bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien de webwinkel van ChroniKa haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van de webwinkel van ChroniKa om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is ChroniKa gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door de webwinkel van ChroniKa

Levering

4.1 Levering binnen 5 werkdagen mits de producten op voorraad zijn. De door de webwinkel van ChroniKa opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan de webwinkel van ChroniKa verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u de webwinkel van ChroniKa daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de webwinkel van ChroniKa de keuze de desbetreffende producten tegen retourenring daarvan te vervangen door nieuwe producten. In overleg is het mogelijk om indien onbeschadigd het product te retourneren en indien akkoord uw betaalde bedrag terug te storten.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen viertien (14) werkdagen na aflevering aan de webwinkel van ChroniKa te retourneren mits de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Garantie

8.1 Indien de webwinkel van ChroniKa producten aan de afnemer levert, is de webwinkel van ChroniKa nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop de webwinkel vanChroniKa ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door de webwinkel van ChroniKa na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door in behandeling de webwinkel van ChroniKa te worden genomen.

Bestellingen / communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u ende webwinkel van ChroniKa , dan wel tussen de webwinkel van ChroniKa en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en de webwinkel van ChroniKa., is de webwinkel van ChroniKa niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de webwinkel van ChroniKa

Overmacht

10.1 Door overmacht heeft de webwinkel van ChroniKa het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat de webwinkel van ChroniKa gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de webwinkel van ChroniKa kan worden toegerekend

Vindplaats en wijzigingenvoorwaarden

11.1 Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.chronika.nl
Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met ChroniKa..(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2023 ChroniKa | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel